ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
คำแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
หนังสือราชการกรมฯ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / สายด่วนผู้บริหาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน การทุจริต
เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น
เแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลปอ
E -Service
มาตฐการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ดูทั้งหมด >

งานแผนการดำเนินงาน
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด >

งานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ต.ค.2562- มี.ค.2563
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ต.2561-มี.ค.2562)
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561)

ดูทั้งหมด >

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
» ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูทั้งหมด >

งานกิจการสภา ท้องถิ่น
» หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2563
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 2 พ.ศ.2563

ดูทั้งหมด >

งานจัดเก็บรายได้
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 3 บ้านดอน
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 3 บ้านดอน(บ้านเจดีย์ทอง)
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 5 บ้านปอกลาง
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก
» ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหมู่ที่ 19 บ้านสันติพัฒนา

ดูทั้งหมด >

งานการเงิน-การคลัง
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องเชิญเสนอราคาโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 3
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องเชิญเสนอราคาโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 3
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด หมู่ 2

ดูทั้งหมด >

งานการเจ้าหน้าที่
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» ฉบับรวมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
» แนวทางเทียบระยะเวลา
» แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติในการพิจารณาคุณสมบัติ
» รับโอนทหารเรือ

ดูทั้งหมด >

งานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของอบต.ปอ
» แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

ดูทั้งหมด >

งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)
» สรุปเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2563
» สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
» สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
» รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
» รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท(LPA)ประจำปี พ.ศ.2559
» รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี พ.ศ.2560

ดูทั้งหมด >

งานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» รายงายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดูทั้งหมด >

งานรายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปปท.ปปช
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนของ อบต.ปอ (ITA 2562)
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ปอ (ita 2561)
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ปอ( ITA 2560)

ดูทั้งหมด >

การมอบอำนาจของนายก

ดูทั้งหมด >

งานนิติการ
» การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
» คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
» คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ดูทั้งหมด >

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปอ
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 2/2562
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 1/2562
» คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่องแต่งตั้งคกก.กองทุนกลักประกันสุขภาพอบต.ปอ
» คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตวืและคน
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 3)

ดูทั้งหมด >

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด >

ข้อบัญญัติ อบต.ปอ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด >

ระเบียบนายก อบต.
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องระเบียบการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการอื่น พ.ศ.2563
» มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
» มาตรการป้องกันการรับสินบน
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องห้ามเล่นการพนันและดื่มสุรา
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดูทั้งหมด >

อำนาจหน้าที่อบต.
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
» พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ดูทั้งหมด >

คู่มือปฏิบัติงาน
» คู่มือการปฏิบัติงานนักตรวจสองภายใน
» คู่มือมือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
» คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ดูทั้งหมด >

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
» รายงานการสรุปผลข้อร้องเรียน ของอบต.ปอ
» ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ปอ
» ขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติงาน

ดูทั้งหมด >

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
» คำกล่าวประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ

ดูทั้งหมด >

งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการ
» สถิติการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2562
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2561

ดูทั้งหมด >

การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2562
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2561

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ปี 2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่าง ปี2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลัง ปี2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด 2563
» ขอตกลงปฏิบัติราชการแต่ละกอง ปี2563

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
» ผลปฏิบัติราชการ 2561

ดูทั้งหมด >

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
» มาตรการในการสร้างจิดสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรใน อบต.ปอ
» มาตรการการป้องกันการรับสินบน
» มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
» มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
» มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดูทั้งหมด >

E-Service
» ประองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอส์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในที่ทำการองค์การบริ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ
» แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
» แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2562

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2561

ดูทั้งหมด >

แผนอัตรากำลัง
» ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าน (ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1/2561)
» แผนอัตรากำลัง 2561-2563

ดูทั้งหมด >

เจตจำนงสุจริตของนายประจญ ปรัชญ์สกุล
» เจตจำนงสุจริตขงอนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)( ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน ) (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

ดูทั้งหมด >

การควบคุมภายใน
» นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ดูทั้งหมด >

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
» การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
» ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
» รูปโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาตำบล
» โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด >

สถิติการให้บริการ
» รายงานผู้มารับบริการงานพัฒนาชุมชน
» รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ดูทั้งหมด >
 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานตำบลปอ
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลปอ
แหล่งท่องเที่ยวตำบลปอ
งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญ
แผนที่การเดินทาง
 
 
::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :::
แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่าง ๆ
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
งาน สปสช.
กฏหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC
ข้อมูลการท่องเที่ยว
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนขอรับข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ อบต.ปอ
ข้อมูล - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

:: พบข้อมูล 42 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นภูชี้ฟ้า สายบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 18 จุดที่ 1 ยาว 170 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ยาว 82 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ขนาดยาว 1,325 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาแล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาตั้ง ๑๐๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเตา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันติพัฒนา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฟ้าไทยงาม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยคุ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาตั้ง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอยู่สุข ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2021)
 
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฎ ๘๒๐๙ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2021)
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านปอกลาง หมู่ 5 ตำบลปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2021)
 
จ้างออกแบบจ้่างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยปอ หมู่ที่ 3 บ้านดอน ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๙๓ เชียงราย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2021)
 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2021)
 
ซื้อน้ำยาจุลินทรีย์ชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2021)
 
ซื้อปูนขาว เพื่อใช้ในงานจุดชมวิวดอยผาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2021)
 
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2021)
 
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปอ จำนวน 17 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2021)
 
ซื้ออุปกรณ์ท่อซีเมนต์ บ้านปางหัด หมู่ ๒ ตามโครงการ ขุดบ่อน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคภายในหมู่บ้าน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2021)
 
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2021)
 
จ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านอยู่สุข หมู่ 10 ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2020)
 
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑ กฎ ๘๒๐๙ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านผาตั้ง หมู่ ๑๔ ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอย จำนวน ๒ ชุด (ชุดละ ๔ ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2020)
 
จ้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสานประจำหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 3 ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อวัสดุติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ ณ จุดชมวิวดอยผาตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ กำลัง ๓๐๐ W แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๒ คูณ ๒ นิ้ว ๕ HP มีแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2020)
 
จ้างก่อสร้างศาลาในป่าสุสาน บ้านปางปอ หมู่ 1 ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2020)
 
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2020)
 
จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อบริการประชาชน บ้านผาตั้ง หมู่ 14 ตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมฉากหลังเวทีจุดชมวิวดอยผาตั้ง หมู่ ๑๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2020)
 
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ที่นี่ ดอยผาตั้ง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อสายไฮดรอลิค รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๙๓ เชียงราย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2020)
 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2020)
 
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค - ๓๗๙๓ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2020)
 

[1]

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 77403 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft