กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายประเวศ ปงรังษี
ปลัด อบต.ปอ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสน

นายสุรชาติ คำแปง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพนาวรรณ วิชาชัย
นักสันทนาการ ปฏิบัติการ
นางสาวณัฐรินีย์ เขียวสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางจันทร์ ลือชา
ครู คศ.1 ศพด.บ้านปอกลาง
นางบุญ แสงงาม
ครู คศ.1 ศพด.บ้านดอน
นางนุชรี วัชรวงศ์ภิญญู
ครู คศ.1 ศพด.บ้านปางหัด
นางศศิธร วงศ์นภาไพศาล
ครู คศ.1 ศพด.บ้านทรายทอง

นางอรพรรณ แสงซ่งพงศ์พันธ์ุ
ครู คศ.1 ศพด.บ้านห้วยคุ
นางเพ็ญศรี ขวัญไกรคีรี
ครู คศ.1 ศพด.บ้านผาตั้ง 104
นางสาวอนุสรา แซ่ย่าง
ครู คศ.1 ศพด.บ้านอยู่สุข
นางสาววาสนา ลือชา
ครู คศ.1 ศพด.บ้านเจดีย์ทอง

นางกชกร ศิริจัทรเวช
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง
นางสาวธัญพิชชา ตาพิชัย
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
นางสาวอรจิรา แสงงาม
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา
นางสาวฐิติรัตน์ แผ่นอินทร์
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
นางสาวพรพรรณ แสงงาม
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน

นางจิดาภา อุสาใจ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น
นางสาวมนัชยา แสงงาม
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม
นายเล่ง มวลสุชัย
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
นางสาวจิรัชญา ยาวิเลิง
ครู คศ. 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก
นายจือ แซ่ลี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน

นางสุกัญญา ยาวิเลิง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศพด.บ้านปอกลาง
นางฉันทนา กิลัย
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์
นางพรสุดา เหมือนสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด
นางสาวสนธญา วงศ์นภาไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอ
นางสาวกุลวรา ยอดมณีบรรพต
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอ

นางจุฑามาศ คำแปง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
นางนฤมล วรกิจพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห
นางสาวพรรณี หัตถกอง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข
นางธิดา วัฒนาสกุลลี
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
นางสุนารี จตุโชคอุดม
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ

นายอนุสรณ์ เกษตรโสภาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
นางสาวนารี เกษตรสุขถาวร
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแด
นายกฤษณะ แซ่ท่อ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้
นางแก้ว ใชยลังการ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด
นางสาวณัฏฐณิชา เกสรธีรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก๊

นางทัศนีย์ แสงงาม
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศพด.บ้านผาตั้ง 104
นายนิจิต แซ่ย่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา
นางสาวเกศรินทร์ แผ่นใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล
นางสาวธารินทร์ แซ่เฮ้อ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
นางสาวอภิชญา จตุโชคอุดม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวพัชรินทร์ ฝอยทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
นางสาวอรุณี เสรีวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
นางสาวสมฤดี วัฒนศรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
นางสาวรัตนาภรณ์ แยม่อ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพั

นางสาวนงค์คราญ ยาวิเลิง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ท
นางสาวนิภาวรรณ ดีมาก
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 55450 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft