กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายเจษฎา โปงวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.093-1401193

นายสุรชาติ คำแปง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.
นางพนาวรรณ วิชาชัย
นักสันทนาการ ชำนาญการ
โทร.
นางสาวนพมาศ ถิระสังวร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร.
นางสาวอลิสา ผาบสละ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร.


นางจันทร์ ลือชา
ครู คศ.3 ศพด.บ้านปอกลาง
โทร.
นางบุญ แสงงาม
ครู คศ.2 ศพด.บ้านดอน
โทร.
นางนุชรี วัชรวงศ์ภิญญู
ครู คศ.3 ศพด.บ้านปางหัด
โทร.
นางศศิธร วงศ์นภาไพศาล
ครู คศ.2 ศพด.บ้านทรายทอง
โทร.

นางอรพรรณ แสงซ่งพงศ์พันธ์ุ
ครู คศ.2 ศพด.บ้านห้วยคุ
โทร.
นางเพ็ญศรี ขวัญไกรคีรี
ครู คศ.3 ศพด.บ้านผาตั้ง (104)
โทร.
นางสาวอนุสรา แซ่ย่าง
ครู คศ.3 ศพด.บ้านอยู่สุข
โทร.
นางสาววาสนา ลือชา
ครู คศ.2 ศพด.บ้านเจดีย์ทอง
โทร.

นางกชกร ศิริจัทรเวช
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (106)
โทร.
นางสาวธัญพิชชา ตาพิชัย
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
โทร.
นางสาวอรจิรา แสงงาม
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล
โทร.
นางสาวฐิติรัตน์ แผ่นอินทร์
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
โทร.
นางสาวพรพรรณ แสงงาม
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.

นางจิดาภา อุสาใจ
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น
โทร.
นางสาวมนัชยา แสงงาม
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม
โทร.
นายเล่ง มวลสุชัย
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา
โทร.
นางสาวจิรัชญา ยาวิเลิง
ครู คศ. 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก
โทร.
นายจือ แซ่ลี
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.

นางสุกัญญา ยาวิเลิง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศพด.บ้านเจย์ดีทอง
โทร.
นางพรสุดา เหมือนสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหัด
โทร.
นางสาวสนธญา วงศ์นภาไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.
นางสาวกุลวรา ยอดมณีบรรพต
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.

นางจุฑามาศ คำแปง
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (104)
โทร.
นางนฤมล วรกิจพาณิชย์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางธิดา วงศ์นภาไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสุนารี จตุโชคอุดม
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นายวงศกร วงค์ศักดิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าไทยงาม
โทร.


ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง (106)
โทร.
นางสาวนารี เกษตรสุขถาวร
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
โทร.
นายกฤษณะ แซ่ท่อ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มฟ้าผาหม่น
โทร.
นางแก้ว ใชยลังการ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.
นางสาวณัฏฐณิชา เกสรธีรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก
โทร.

นางสาวราตรี แสงงาม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแล
โทร.
นางสาวธารินทร์ แซ่เฮ้อ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวอภิชญา จตุโชคอุดม
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวสุพิน ทะนันชัย
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวสุภา แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.

นางสาวพัชรินทร์ ฝอยทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวอรุณี เสรีวัลย์
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
โทร.
นางสาวอังสุมาลี พุทธโส
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
โทร.
นางสาวสมฤดี วัฒนศรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวเพ็ญ แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.

นางสาวนารี แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวมัลลิกา ทรงสิทธิเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก
โทร.
นางสาววรรณีย์ แซ่ซ้ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
โทร.
นางสาวเกสรินทร์ เจริญเจ้าสกุล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
โทร.
นางสาวจารุวรรณ ไชยลังการ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
โทร.

นางสาวรัตนาภรณ์ แยม่อ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่สุข
โทร.
นางสาวนฤมล ลือชา
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง
โทร.
นางสาวสุกัญญา ตั๋นเอ้ย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา
โทร.
นางสาวซี แซ่เล่า
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตา
โทร.

นางสาวสาวิตรี ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นายธนเดช หาญสุปัญญากุล
คนงาน
โทร.


 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 120639 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น