ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
คำแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
หนังสือราชการกรมฯ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / สายด่วนผู้บริหาร
ร้องทุกข์-ร้องเรียน การทุจริต
เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น
เแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลปอ
E -Service
มาตฐการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 

งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 3
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ดูทั้งหมด >

งานแผนการดำเนินงาน
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด >

งานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ต.2561-มี.ค.2562)
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561)

ดูทั้งหมด >

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
» ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูทั้งหมด >

งานกิจการสภา ท้องถิ่น
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2562
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญที่ 2 พ.ศ.2562
» รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 พ.ศ.2562
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 2 พ.ศ.2562
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 1 พ.ศ.2562

ดูทั้งหมด >

งานจัดเก็บรายได้
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หากพบว่าบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถร้องขอแก้ไขได้ ภายใน 15 วัน) หมู่ 2 บ้านปางหัด
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หากพบว่าบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถร้องขอแก้ไขได้ ภายใน 15 วัน) หมู่ 3 บ้านดอน
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (หากพบว่าบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถร้องขอแก้ไขได้ ภายใน 15 วัน) หมู่ 5 บ้านปางปอ
» แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563
» แบบ-กค.2 ปีงบประมาณ 2561

ดูทั้งหมด >

งานการเงิน-การคลัง
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องเชิญเสนอราคาโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 3
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องเชิญเสนอราคาโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ 3
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัด หมู่ 2

ดูทั้งหมด >

งานการเจ้าหน้าที่
» ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักจ้าง
» 4805-เจ้าพนักงานป้องกัน
» 4804-เจ้าพนักงานเทศกิจ
» 4803-เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
» 4802-เจ้าพนักงานห้องสมุด

ดูทั้งหมด >

งานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของอบต.ปอ
» แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

ดูทั้งหมด >

งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
» สรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
» รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2562)

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
» รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท(LPA)ประจำปี พ.ศ.2559
» รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี พ.ศ.2560

ดูทั้งหมด >

งานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» รายงายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดูทั้งหมด >

งานรายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปปท.ปปช
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนของ อบต.ปอ (ITA 2562)
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ปอ (ita 2561)
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ปอ( ITA 2560)

ดูทั้งหมด >

การมอบอำนาจของนายก

ดูทั้งหมด >

งานนิติการ
» การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
» คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
» คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ดูทั้งหมด >

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปอ
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 2/2562
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 1/2562
» คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอเรื่องแต่งตั้งคกก.กองทุนกลักประกันสุขภาพอบต.ปอ
» คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตวืและคน
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 3)

ดูทั้งหมด >

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด >

ข้อบัญญัติ อบต.ปอ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด >

ระเบียบนายก อบต.
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องระเบียบการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการอื่น พ.ศ.2563
» มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
» มาตรการป้องกันการรับสินบน
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องห้ามเล่นการพนันและดื่มสุรา
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดูทั้งหมด >

อำนาจหน้าที่อบต.
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
» พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ดูทั้งหมด >

คู่มือปฏิบัติงาน
» คู่มือการปฏิบัติงานนักตรวจสองภายใน
» คู่มือมือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
» คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ดูทั้งหมด >

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
» รายงานการสรุปผลข้อร้องเรียน ของอบต.ปอ
» ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.ปอ
» ขั้นตอนระยะเวลาการปฎิบัติงาน

ดูทั้งหมด >

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
» คำกล่าวประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ

ดูทั้งหมด >

งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการ
» สถิติการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2562
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2561

ดูทั้งหมด >

การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2561

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ปี 2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่าง ปี2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลัง ปี2563
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด 2563
» ขอตกลงปฏิบัติราชการแต่ละกอง ปี2563

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
» ผลปฏิบัติราชการ 2561

ดูทั้งหมด >

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดูทั้งหมด >

E-Service
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ
» แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
» แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2562

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2561

ดูทั้งหมด >

แผนอัตรากำลัง
» ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าน (ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1/2561)
» แผนอัตรากำลัง 2561-2563

ดูทั้งหมด >

เจตจำนงสุจริตของนายประจญ ปรัชญ์สกุล
» เจตจำนงสุจริตขงอนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)( ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน ) (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

ดูทั้งหมด >

การควบคุมภายใน
» คู่มือปฏิบัติงานนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ดูทั้งหมด >

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
» การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
» ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
» รูปโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาตำบล
» โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด >
 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานตำบลปอ
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลปอ
แหล่งท่องเที่ยวตำบลปอ
งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญ
แผนที่การเดินทาง
 
 
::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :::
แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่าง ๆ
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
งาน สปสช.
กฏหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC
ข้อมูลการท่องเที่ยว
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนขอรับข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ อบต.ปอ
ข้อมูล - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
:: พบข้อมูล 119 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:17:58)
 
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6
( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:26:30)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัดฯ)
( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:45:52)
 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฐานรับถังเก็บน้ำ
( ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:33:32)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขลม 874 ชร
( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2020 เวลา 13:16:56)
 
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเตาหมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 16:05:55)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21:39)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:51:23)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:51:03)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:50:46)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:50:24)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:50:06)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:49:29)
 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:48:59)
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ)
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 10:21:46)
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 10:14:48)
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 10:07:23)
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ)
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 09:56:29)
 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 13:25:39)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศพด.อยู่สุข
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 16:25:25)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่บ้านศิลาแดง ม.16
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 16:21:40)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านปางปอ
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 16:18:21)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมสำนักงาน อบต.ปอ (สำนักปลัด)
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 16:12:34)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.ฟ้าไทยงาม
( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2020 เวลา 13:43:15)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ 8
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 16:39:38)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านผาตั้ง หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2020 เวลา 16:29:29)
 
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านผาตั้ง ม.14
( ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 09:59:21)
 
ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ ม.8
( ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2020 เวลา 16:43:23)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 16:08:48)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 16:08:08)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 16:01:14)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ
( ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2020 เวลา 15:59:12)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหม
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 16:07:58)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 14:33:00)
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง 9 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 10:05:01)
 
แผน่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองเตา-ห้วยหาน
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:55:05)
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างของ อบต.ปอ ประจำปี 2563 (ข้อบัญญัติ)
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:45:54)
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างของ อบต.ปอ ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:40:34)
 
ยกเลิกแผนจัดซื้ัอจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองเตา-ห้วยหาน
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:36:30)
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านหนองเตา-ห้วยหาน
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:32:50)
 
แผนจัดซื้้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:28:50)
 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:20:36)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการต่อเติมอาคาร สนง. อบต.ปอ (สำนัก
( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 15:18:39)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.ฟ้าไทยงาม
( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 15:17:50)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกีฬา บ้านศิลาแดง ห
( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 15:13:36)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 15:12:52)
 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6
( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 15:10:28)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา
( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2020 เวลา 10:32:54)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด
( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2020 เวลา 10:27:46)
 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2020 เวลา 10:50:28)
 

[1] 2 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 67992 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft