ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
คำแถลงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อบต.
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
หนังสือราชการกรมฯ
ร้องทุกข์-ร้องเรียน / สายด่วนผู้บริหาร
ร้องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น
เแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลปอ
E -Service
มาตฐการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
ที่อยู่ อบต.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2565
» แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1)

ดูทั้งหมด >

งานแผนการดำเนินงาน
» รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
» แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูทั้งหมด >

งานรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» รายงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ที่ 828/2562
» รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
» รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูทั้งหมด >

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 17)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 16)
» ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 15)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 14)
» ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 13)

ดูทั้งหมด >

งานกิจการสภา ท้องถิ่น
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยสามัญที่ 1 ปี 2566
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญ ที่1 ปี 2566
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญ ที่ 4 ปี 2565 (ครั้งที่ 2)
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญ 4 ปี 2565 (ครั้งที่ 1)
» รายงานการประชุมสภา อบต.ปอ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ปี2565 (ครั้งที่ 2)

ดูทั้งหมด >

งานจัดเก็บรายได้
» ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566
» ประกาศกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2565 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 หมู่ที่ 20 บ้านห้วยกุ๊ก ตำบลปอ
» ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 หมู่ที่ 19 บ้านสันติพัฒนา ตำบลปอ
» ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 หมู่ที่ 18 บ้านร่มฟ้าทอง ตำบลปอ

ดูทั้งหมด >

งานการเงิน-การคลัง
» รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจตามมาตรา 72
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจตามมาตรา 72
» รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูทั้งหมด >

งานการเจ้าหน้าที่
» รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2566
» รายงานผลการดำเนินการงานบริหารงานบุคคลฯ ปี 2565
» สรุปการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566
» การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ปอ
» การรายงานผลการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดูทั้งหมด >

งานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของอบต.ปอ
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» แผนป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(PLA) ประจำปี 2564
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
» รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท(LPA)ประจำปี พ.ศ.2559

ดูทั้งหมด >

งานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
» รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
» รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน)
» รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

ดูทั้งหมด >

งานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับเต็ม)
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ปอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดูทั้งหมด >

งานรายงานผลการตรวจสอบจากสตง.ปปท.ปปช
» รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
» รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนของ อบต.ปอ (ITA 2562)

ดูทั้งหมด >

การมอบอำนาจของนายก

ดูทั้งหมด >

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.ปอ
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
» แผนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 2/2562
» รายงานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ครั้งที่ 1/2562

ดูทั้งหมด >

งานนิติการ
» รายงานการรับของวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
» รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566
» รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2565
» นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2566
» รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564

ดูทั้งหมด >

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
» ข้อมูลครู และผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570)

ดูทั้งหมด >

ข้อบัญญัติ อบต.ปอ
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2564
» ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ดูทั้งหมด >

ระเบียบนายก อบต.
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องระเบียบการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและการอื่น พ.ศ.2563
» มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
» มาตรการป้องกันการรับสินบน
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องห้ามเล่นการพนันและดื่มสุรา
» ระเบียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน

ดูทั้งหมด >

อำนาจหน้าที่อบต.
» อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
» พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

ดูทั้งหมด >

คู่มือปฏิบัติงาน
» คู่มือการปฏิบัติงานนักตรวจสอบภายใน
» คู่มือมือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
» คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
» หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ดูทั้งหมด >

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
» รายงานผลกรณีบ้านปางปอ หมู่ 1 ขอความอนุเคราะห์รถไถและรถตักหน้าขุดหลัง
» รายงานผลกรณีบ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 ขอความอนุเคราะห์รถไถปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
» รายงานผลกรณีบ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 ขอความอนุเคราะห์รถไถปรับสนามกีฬา
» รายงานผลกรณีบ้านปางหัด หมู่ 2 ขอความอนุเคราะห์รถไถปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยกลาง
» รายงานผลกรณีบ้านหนองเตา หมู่ 4 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองเตา-บ้านห้วยหาน(คอสะพาน)

ดูทั้งหมด >

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
» คำกล่าวประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ

ดูทั้งหมด >

งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการ
» สถิติการให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2562
» ข้อมูลการบริการประชาชน ปีงบ2561

ดูทั้งหมด >

การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
» รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2564
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2563
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2562
» รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปี2561

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
» ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
» รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» ผลปฏิบัติราชการ 2563
» ผลปฏิบัติราชการ 2562
» ผลปฏิบัติราชการ 2561

ดูทั้งหมด >

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
» การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
» มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
» มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
» มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

ดูทั้งหมด >

E-Service
» แบบฟอร์มคำร้องยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
» แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
» ประองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอส์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในที่ทำการองค์การบริ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
» แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
» รายงานผลการบริหารงานบุคคล 2561

ดูทั้งหมด >

แผนอัตรากำลัง
» ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าน (ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1/2561)
» แผนอัตรากำลัง 2561-2563

ดูทั้งหมด >

เจตจำนงสุจริตของนายประจญ ปรัชญ์สกุล
» เจตจำนงสุจริตของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ดูทั้งหมด >

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
» สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
» รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
» สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต (รอบ 6 เดือน)
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)( ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)

ดูทั้งหมด >

หน่วยตรวจสอบภายใน
» นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
» กฎบัตรการตวรจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
» กฎบัตรการตวรจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ดูทั้งหมด >

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
» การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
» ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
» รูปโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
» ขอเชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาตำบล
» โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด >

สถิติการให้บริการ
» สถิติขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
» สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
» สถิติข้อมูลเด็กแรกเกิดที่มาลงทะเบียน ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
» ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
» ข้อมูลสถิติบันทึกเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูทั้งหมด >

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
» ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด >

งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
» ประชาสัมพันธ์ หลักการการเฝ้าระวัง ควบคุม บุคคลภายนอกที่เข้ามาในเขตพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น

ดูทั้งหมด >

งานการเลือกตั้ง
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ อบต.ปอ 2
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯอบต.ปอ
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกต้้งนายก อบต.ปอ
» ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
» ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ปอ

ดูทั้งหมด >
 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานตำบลปอ
ที่พัก และร้านอาหาร ตำบลปอ
แหล่งท่องเที่ยวตำบลปอ
งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญ
แผนที่การเดินทาง
 
 
::: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :::
แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่าง ๆ
วารสาร อบต.
การจัดการองค์ความรู้
งาน สปสช.
กฏหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC
ข้อมูลการท่องเที่ยว
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
ขั้นตอนขอรับข้อมูลข่าวสาร
แผนที่ อบต.ปอ
ข้อมูล - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
:: พบข้อมูล 860 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 18 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมลำเหมือง บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:01:49)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุท่อพีวีซี บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:57:33)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อพีวีซี บ้านปางหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:49:35)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 09:00:31)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2023 เวลา 15:55:19)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถไถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตฆ 138
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:07:46)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0122 แ
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:01:56)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 483-62-0094 ศพด.
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:10:36)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุท่อพีวีซี ศพด.บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16
( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:09:47)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุท่อพีวีซี ศพด.บ้านห้วยคุ หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:06:54)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมลานจอดรถเชื่อมศาลาพักคอยบนลานภูชี้ฟ้า บ้
( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:00:30)
 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 17
( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:11:05)
 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดในพื้นที่ตำบล
( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:56:41)
 
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา ห
( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2023 เวลา 16:42:45)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษ ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริ
( ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:27:08)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน บริเวณอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:09:59)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเตา หมู่ 4 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2023 เวลา 13:22:19)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุท่อพีวีซี บ้านสันติพัฒนา หมู่ 19 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2023 เวลา 11:39:01)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด อบต.ปอ
( ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2023 เวลา 11:17:38)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2023 เวลา 10:24:48)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาอาคารและวัสดุอุปกรณ์ทาสีสำหรับ ศพด.ห้วยหาน หมู่
( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2023 เวลา 11:50:56)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัฒนาแหล่งน้ำ (ระบบประปาภูเขา) เพื่ออุปโภค-
( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2023 เวลา 10:14:59)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ในพื้นที่ตำบลปอ บ้านผาตั้ง หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2023 เวลา 16:36:39)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ัอเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 10 หลัง
( ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2023 เวลา 16:21:04)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ตำบลปอ (บ้
( ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2023 เวลา 16:15:26)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ัอเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของก
( ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2023 เวลา 09:44:06)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงบ่อขยะในพื้นที่ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2023 เวลา 16:14:38)
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถน
( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2023 เวลา 13:49:50)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ ตำบลปอ บ้า
( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2023 เวลา 13:37:56)
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 16:40:10)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเ
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2023 เวลา 16:33:10)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2023 เวลา 15:40:42)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ และดินถุง เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนัก
( ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2023 เวลา 15:35:47)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
( ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2023 เวลา 13:57:00)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2023 เวลา 10:21:14)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดฯ
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2023 เวลา 10:57:10)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง อบต.ปอ
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2023 เวลา 10:48:27)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกระถางต้นไม้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนั
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2023 เวลา 10:44:19)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพาหนะเดินทางแบบเหมาจ่าย จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2023 เวลา 10:15:05)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประปา โครงการพัฒนาแหล่งน
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2023 เวลา 13:36:25)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประปา โครงการพัฒนาแหล่งน
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2023 เวลา 13:35:12)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อขยะในพื้นท
( ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2023 เวลา 16:55:08)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2023 เวลา 15:35:12)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรใน
( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2023 เวลา 14:53:41)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถไถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตฆ
( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 16:41:37)
 
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 14 ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:14:31)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:43:44)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
( ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:07:25)
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2566
( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 12:27:10)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:47:24)
 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 128024 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น