สำนักปลัด

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โทร.097-9213454

นางสาวกรรณิการ์ ชัยวงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ
โทร.093-1401193

นางนัทธ์หทัย ขันขยัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร.093-1401193

นายเจษฎา โปงวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร.
นายณัฐสิทธิ์ กันยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.
นางพรเพชร จิตบาล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.
นางมนธิชา ลือชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.
นายสุชาย ผัสดี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
โทร.
นางอัญชลีพร แก้วอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร.

นายจิรายุทธ คิดงาม
นิติกร ปฏิบัติการ
โทร.
นางสาวนลินนา ณะแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โทร.
สิบเอกพรเทพ แผ่นใหญ่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร.
นายธรรมนูญ แสนหลวง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.
นายฐิติวัสส์ สุทธะพินธุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ
โทร.
นายณัฐชัย กันธิยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.

นางสาวรัตนา หัตถกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.
นางสาวณัฐนิสา วงศ์บุญชัยเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.
นายสมศักดิ์ มนตรี
พนักงานขับรถยนต์
โทร.

พนักงานขับรถยนต์
โทร.

นายวิฑูรย์ ไชยลังการ
พนักงานขับรถยนต์
โทร.
นายภีรวัฒน์ ชัยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร.
นายดำรงค์ บุดดี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นายอุเทน กำเหนิด
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นางสาวปภาวรินทร์ ฤทธิ์โชติกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.

นายกิติศักดิ์ มวลสุชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นางทัศนีย์ ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นางวัลนิกา ถาวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นายณรงค์ศักดิ์ กันทวี
ภารโรง
โทร.
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 114215 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft