ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

 

                                                                                                        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ 

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  จำนวน  1  คัน

**************************

                       ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก  (ดีเซล)  จำนวน  1  คัน  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ  แนบท้ายประกาศนี้)

พร้อมทั้งพ่นสีเครื่องหมายและตราหน่วยงาน  ข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด การพ่นสีต้องพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี   ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า  7  นิ้ว  พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า   2  นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว  โดยพ่นด้วยสีขาว  เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านนอกประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง

                                ราคากลาง  1,045,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท   ผู้นำเข้า  หรือบริษัทผู้ผลิตโดยตรง  (ฉบับจริง)  มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

                3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                                กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  30 ธันวาคม 2559–16  มกราคม  2560  เวลา  08.3016.30 น.  ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  และวันที่  17  มกราคม  2560  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น    ชั้น  2  และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่  18  มกราคม  2560   เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป   ณ  ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  ชั้น  2    

                                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อในราคาชุดละ  1,500.-  บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอ  ในระหว่างวันที่   30  ธันวาคม  2559 – 16  มกราคม  2560     หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข  053-602742 – 3  ในวันและเวลาราชการ  หรือที่  www.gprocurement.go.th,   www.por.go.th,  wพร้อมทั้งแนบแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ  e-GP  ในวันซื้อซองเอกสารสอบราคาด้วย     

                                ประกาศ ณ วันที่   30  ธันวาคม  2559

  

                                                                                                (ลงชื่อ)         แสน   ลือชา

                                                                                                                (นายแสน     ลือชา)

                                                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2017 เวลา 09:34:43 เปิดอ่านทั้งหมด 458 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหองเตา หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยหาน หมู่ที่ 9 (จุดที่1) ตำบลปอ กว้าง 6 เมตร ยาว1,795 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 27 มีนาคม 2020 เวลา 10:27:41)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไฃปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
( 20 มีนาคม 2020 เวลา 08:56:24)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:33:28)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:32:16)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง
( 12 มีนาคม 2020 เวลา 09:30:57)
 
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 62709 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 053602743

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft